artykuł nr 1

Klauzula informacyjna

  Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, iż:

 

1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny
w Kwidzynie zwany dalej „Administratorem”.

  Dane kontaktowe:  
Powiatowy Zespół Ekonomiczno – Administracyjny w Kwidzynie
  
ul. Grudziądzka 8
82-500 Kwidzyn
e-mail: pzea@post.pl

2. Przedstawicielem Administratora jest Dyrektor – Pani Beata Sandomierska.

3.   Dane osobowe dotyczą:

Pracowników Powiatowego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Kwidzynie.

 

4. Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest Pani Aleksandra Czarnobaj

    Dane kontaktowe - e-mail: iod@e-atc.pl

 5.   Dane osobowe przetwarzane będą w celach określonych w Statucie Administratora na podstawie:

a) obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

b) zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

c) zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

6. Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

7. Dane osobowe przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w Statucie Administratora, a po tym czasie okres oraz zakres określony jest przepisami prawa.

8.   Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa.

9. Osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator, posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

10.  Dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

11.  Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego. Wyjątek stanowi sytuacja przewidziana przepisami prawa krajowego.